Dotácia na stravu pri hmotnej núdzi a životnom minime

Dňa 1.1. 2011 nadobudol účinnosť zákon NR SR číslo 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR z 08.12. 2010 (ďalej dotácie). Podľa tohto zákona možno poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením deťom, ktoré navštevujú predškolské zariadenia alebo základnú školu a žijú v rodinách, ktorým sa poskytujú dávky v hmotnej núdzi a príspevky, alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením:

Dotáciu možno poskytovať žiadateľovi na zabezpečenie stravy pre deti v predškolskom zariadení a pre deti v základnej škole.

Za stravu sa na účely dotácie na stravu považuje poskytovanie obeda a iného jedla.

Dotáciu možno poskytnúť na dieťa do 1,30 € na každý deň na dieťa.
Dotácia sa poskytuje preddavkovo mesačne, a to do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.
(Upozorňujeme, že dotácia sa poskytuje iba na dni, počas ktorých sa žiak zúčastní na vyučovaní.)

Ako požiada rodič o posúdenie príjmu ?

Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky, môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.

·      informácie rodičovi poskytne zriaďovateľ školy (obec), úrad alebo škola, tieto inštitúcie mu poskytnú tlačivo “Vyhlásenie rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi”, ktoré doručí obecnému alebo mestskému úradu podľa trvalého pobytu a

      „Formulár na posúdenie príjmu“

·      rodič predloží vyplnený Formulár na posúdenie príjmu a zdokladované príjmy za posledných šesť mesiacov rozpísané po mesiacoch príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

·      rodič predkladá príjem do 10. dňa v mesiaci po predložení vyhlásenia a následne do 10. januára alebo do 10. augusta