Pokyny pre stravovanie v školskej jedálni

Oznam

Žiadame stravníkov o úhradu obeda podľa nasledovných inštrukcií:

Žiaci ZŠ:

  • Rodič bol povinný osobne odovzdať vypísaný zápisný lístok vedúcej školskej jedálne do 30.júna 2019,
  • uhradiť 40 eur za 1. polrok šk. roka do 10. septembra(10,– eur je réžia + 30,– eur je záloha. Z 30,– eur sa bude čerpať na úhradu obeda v prípade zabudnutia odhlásenia neodobratého obeda a u detí 2. stupňa sa záloha použije aj ako doplatok na obed. Zvyšná suma sa po vyúčtovaní vráti v júli po skončení šk. roka).
  • Uhradiť 40 eur za 2. polrok do 15. januára 2020

na č. účtu SK 94 0200 00003­5002643 1562

VS: Priezvisko, trieda dieťaťa (napr. 3)

Dôležité upozornenie! V prípade neprítomnosti žiaka v škole má žiak nárok len na jeden obed zdarma, a to v prvý deň jeho neprítomnosti. Rodič si môže tento obed vyzdvihnúť v čase od 11.30–14.00. Ďalšie obedy je rodič povinný odhlásiť do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa mailom na jedalen&64;scspp.sk , telefonicky 052 7721389 alebo osobne u vedúcej školskej jedálne p. Bc. Kulifajovej. Ak rodič zabudne dieťa odhlásiť, stratové náklady sa sťahujú zo zálohy rodiča 30,– eur.


Žiaci gymnázia:

uhradia celú sumu za obed vo výške 29,20,– eur do 10. septembra a do 10. dňa každého mesiaca.


Podklady pre stravovanie v šk. roku 2019/2020:

A/ 6–11 rokov
Nákup potravín 1,18
Režijné náklady 0,10
spolu 1,28
B/ 11–14 rokov
Nákup potravín 1,26
Režijné náklady 0,10
spolu 1,36
Úhrada-štát 1,20
Úhrada rodič 0,16 × 20 = 3,20/mesiac
C/ 15–18 rokov
Nákup potravín 1,36
Režijné náklady 0,10
spolu 1,46 / obed
Spolu / mesiac 29,20 / mesiac
D/Zamestnanci
Nákup potravín 1,36
Režijné náklady 0,10
Sociálny fond  
spolu  
E/Iní stravníci
Nákup potravín 1,36
Režijné náklady 1,64
spolu 3,00

Príspevok od štátu na deti ZS je 1,20 eur. Podmienkou na dotáciu je prítomnosť žiaka na vyučovaní a odobratý obed.

Bc. R. Kulifajová
Vedúca šk. jedálne, č.t. 052 7721389