Pokyny pre stravovanie v školskej jedálni

Úhrada nákladov na školské stravovanie sa v zmysle vyhlášky č. 121/1994 § 9 vykonáva mesačne vopred.
Platby je možné uskutočniť iba prevodom z osobného účtu na účet ŠJ:

350026431562/0200

(Poznámka: 0035 je predčíslie, číslo účtu je 0026431562/0200)

IBAN: SK94020000003­50026431562

Termín úhrad:  najneskôr do 20. dňa v mesiaci mesiac vopred

Platby za obedy prostredníctvom osobného účtu sú stanovené priemerom na 20 pracovných dní. S účinnosťou od
1. januára 2015 mení výška poplatku za stravu nasledovne:

Ročník cena za obed mesačný poplatok
1. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ) 1,05 € 21,00 €
2. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ) 1,11 € 22,20 €
Gymnázium 1,22 € 24,40 €


KS: 0308 VS: mesiac a rok, na ktorý je platba zadaná (pr. 022014)

Meno žiaka a triedu je nutné uvádzať do poznámky!
 

Termín odhlasovania zo stravy je deň vopred do 14.00 hod. na www.eskoly.sk alebo osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo prostredníctom e-mailovej adresy: jedalen&64;scspp.sk.


Ak sa stravník odhlási z obeda aspoň deň vopred, zníži sa platba v nasledujúcom mesiaci o cenu odhlásených obedov. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!